Növényegészségügy - Hőkezelés

 

Növényegészségügyi előírások

A Palett-ex Kft. megszerezte a FAIMEI minősítését a faanyagok hőkezelésére, illetve a Növényegészségügyi és Talajvédelmi Szolgálat kódszámát, mellyel jogot kapott arra, hogy az általa gyártott fa csomagolóeszközöket a megfelelő Növényegészségügyi bizonyítványt mellékelve a világ számos országába exportálja.

Cégünk 2006 óta végez hőkezelési eljárást, melyet egy számítógép által vezérelt InComac szárító kamra végez el. A hőkezelés tényét és paramétereit a berendezés jegyzőkönyv és grafikon formájában készíti el. 

Egyre több ország illetékes hatóságai alkalmazzák szigorúan a fa csomagolóanyagok nemzetközi kereskedelmét szabályozó FAO 15. sz. szabványt, mely a károsítók terjedésének veszélyét jelentősen csökkentő általános intézkedéseket tartalmazza. A szabályozás értelmében nem léphet az országba megfelelő Növényegészségügyi bizonyítvány és kódszám nélkül semmilyen fa csomagolóanyag (és persze emiatt a csomagban lévő áru sem).

Nemzetközi szabályozás

1. Nemzetközi szabályozás

A fa csomagolóanyagok nemzetközi kereskedelmét szabályozó FAO 15. sz. szabvány, a Mezőgazdasági Minisztériuma által kiadott rendelet (7 CFR 319/40) értelmében szükséges bevezetni a következő intézkedéseket.

A fa csomagolóanyag eredetét gyakran nehéz megállapítani, a károsítók terjedésének veszélyét jelentősen csökkentő általános intézkedéseket tartalmazzák e szabályzatok.

2. AFAO 15. sz. Szabvány

A FAO Szabvány azokat a világszerte elfogadott intézkedéseket írja le, amelyeket jóváhagytak és amelyek alkalmazhatók valamennyi országban fa csomagolóanyagra a legtöbb károsító okozta veszély gyakorlati felszámolására és ennek az eljárásnak az igazolására.

A szabályozás olyan tűlevelű és nem tűlevelű nyersfa csomagolóanyagra érvényes, amely utat ad az elsősorban élő fát veszélyeztető növényi károsítók számára.

A szabályozás alól kivételek a teljesen faalapú termékekből készült fa csomagolóanyagok, ragasztók és hő vagy nyomás által készített alapanyagok vagy ezek kombinációja (rétegelt lemez, OSB), mivel előállításuk során a károsítók okozta veszélyek nem lépnek fel. 

2.1. Jóváhagyott intézkedések

A jóváhagyott intézkedéseknek (a károsítók elleni szignifikánsan hatékony kezelések, nemzeti növényvédelmi szervezet által elfogadott) alávetett fa csomagolóanyagra az alábbiakban ismertetett külön jelet kell feltüntetni, ideális viszonyok között az alátétfát külön is meg kell jelölni.

Szakmai indoklást követően az országok megkövetelhetik, hogy az import fa csomagolóanyagot a jóváhagyott intézkedéseknek megfelelően kéregtelenített fából készítsék, amit ˝DB˝ jellel jelölnek.

2.2. Hőkezelés

A fa csomagolóanyagot olyan idő/hőmérséklet rendszernek megfelelően kell hevíteni, hogy a fa belseje minimum 56°C-on legyen legalább 30 percig.
A hőkezelés tényét ˝HT˝ jellel kell jelölni.
A Kiln-szárítás (KD), a kémiai impregnálás (CPI) vagy más módszerek hőkezelésnek tekintendők, amennyiben a hőkezelés specifikációjának megfelelnek.

2.3. Jelölés

Az alábbi jel igazolja, hogy a jelölt csomagolóanyagot a jóváhagyott intézkedéseknek vetették alá.

HU0811302151
HT

HU = Ország kód
0811302151= Palett-ex  Kft. regisztrációs kód
HT = A Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény rövidítése jóváhagyott intézkedésre pl.: HT(hőkezelés), MB(metil-bromidos gázkezelés)

Ha a kéregtelenítés is követelmény a DB betűket kell az intézkedés rövidítése után írni.

A jelölésnek:

- olvashatónak,
- állandónak és át nem ruházhatónak kell lennie,
- láthatóan kell elhelyezni az igazolandó áru legalább két ellentétes oldalán.

Piros vagy narancssárga színt nem szabad alkalmazni.

Újrafelhasznált, újragyártott vagy javított fa csomagolóanyagot újra igazolni kell, és új jellel kell ellátni. Az ilyen anyag valamennyi elemét kezelni kell. A szállítóknak alátétfák esetében megfelelően jelölt fát kell használni.

3. Kereskedelem

A vizsgálatköteles árukat szállításuk és fuvarozásuk esetén amennyiben a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet másképp nem rendelkezik növényegészségügyi ellenőrzésben kell részesíteni.

A küldemény vizsgálatát behozatali és átmenő forgalomban a határátkelőhelyen a növényegészségügyi határkirendeltségtől, kiviteli forgalomban a feladás helye szerint az illetékes szolgálattól kell kérni.

A vizsgálatok zavartalan és szakszerű előkészítéséről, a vizsgálathoz szükséges személyi és tárgyi feltételekről kivitel esetén a feladó vagy megbízottja, behozatali vagy átmenő forgalomban pedig a szállító, fuvarozó, szállítmányozó vagy megbízottja köteles gondoskodni.

A Növényegészségügyi Bizonyítványt a hatóságok akkor tekintik érvényesnek, ha a küldemény feladását megelőzően 14 napnál nem régebben állították ki.

A növényegészségügyi vizsgálatok költségei behozatali küldemény esetében a címzettet, kiviteli küldemény esetében a feladót, átmenő küldemény esetében pedig a szállítót, fuvarozót vagy a szállítmányozót terhelik. A díjtételeket a minisztérium külön jogszabályban határozza meg.

A szállító, fuvarozó köteles gondoskodni a szállító járműnek és a rakodáshoz használt eszközöknek a vizsgálatáról, és károsítóktól való védettségről.  

Valamennyi növényegészségügyi vizsgálatra kötelezett küldeményt kivitel céljából más megyében lévő gyűjtőhelyre, feladó helyre vagy vámszabadterületre csak belföldi növényegészségügyi bizonyítvánnyal lehet szállítani. A bizonyítványnak igazolnia kell, hogy a kezelés megtörtént.

3.1. Export

Kiviteli forgalomban a növényegészségügyi vizsgálatok elvégzéséhez a növényvédelmi felügyelő a célország és a tranzit országok növényegészségügyi előírásait figyelembe véve állítja ki a növényegészségügyi bizonyítványt.

A feladónak bejelentési kötelezettsége van, az áru feladása előtt 24 órával az illetékes Növény és Talajvédelmi Szolgálat felé.

Az export Növényegészségügyi Bizonyítvány (4. sz Melléklet) kitöltéséhez szükséges okmányok és adatok:

- fűrészáru hő vagy vegykezelését igazoló bizonylat,
- NTSZ által elvégzett vizsgálatot bizonyító pecsét,
- feladó neve és címe
- címzett neve és címe
- szállítóeszköz megnevezése
- termék neve, száma, tömege
- felhasznált faanyag származási helye
- felhasznált faanyag botanikai neve
- kezelés módja, hőmérséklete, ideje.

A Növényegészségügyi Bizonyítvány 14 napig érvényes .

3.2. Import

Ha a megrendelő olyan országba szállít, ahova növényegészségügyi bizonylattal léphet csak be a csomagolóanyag, az anyaggazdálkodási munkatárs köteles a hő- vagy vegykezelést igazoló bizonylattal beszerezni a csomagolásra szánt faalapanyagokat.
A bizonylatnak tartalmaznia kell a hőkezelés hőmérsékletét, és az eljárás időtartamát, vagy a felhasznált vegyszer megnevezését és annak koncentrációját.

A beléptetett küldemény szállítási okmányának első oldalán olyan bélyegzőlenyomatot kell alkalmazni, amely tartalmazza a következő feliratot: ˝A magyar növényegészségügyi rendelkezésnek megfelel. Felhasználható.˝

4. USA-ba történő szállítás esetén (EU-n kívüli országok)

Ha a fa csomagolóanyag növény-egészségügyi szempontból megfelelő bizonylattal rendelkezik, a bizonylatnak tartalmaznia kell a következő mondatot:

˝ A tömör fából készült csomagolóanyag szemmel láthatóan teljesen féreg és növényi kártevőktől mentes.˝

A rendelkezés minden tömör fából készült csomagolóanyagra érvényes, úgymint ládák, rekeszek, raklapok, kábeldobok, stb..

Amennyiben nem rendelkezik ilyen bizonylattal, a féregmentesítést el kell végeztetni és igazolni. A bizonylatnak a fent említett mondatot tartalmaznia kell. Ennek a nyilatkozatnak (importer document) szerepelnie kell a szállítási okmányon is.

Olyan fa csomagolóanyagokra, amelyek nem kéregmentesek, vagy más olyan fa termékkel kerülnek alkalmazásra, amelyekre a fenti rendelkezés vonatkozik, (pl. fa szállítmányok rekeszekben vagy raklapokon) olyan nyilatkozat kiadása szükséges, amely tanúsítja a fatermék és a csomagolóanyag hőkezelését, gázzal történő kezelését vagy más alkalmas kezelési mód elvégzését.

5. Kínába történő szállítás esetén (EU-n kívüli országok)

A Kínába importált fa alapú csomagolóanyagnak kéregmentesnek kell lennie, hőkezelésen, gázos kezelésen, vagy más hatásos fertőtlenítő eljáráson kell keresztül mennie.

A Növény és Talajvédelmi Központi Szolgálat által kibocsátott vizsgálati tanúsítványnak igazolnia kell, hogy a kezelés megtörtént.

Azokat a fa csomagolóanyagokat, amelyek átmentek fertőtlenítő eljáráson, jelöléssel kell ellátni.

A jelölésnek tartalmaznia kell a fertőtlenítő eljárás módszerét, helyét, nevét, vagy kódját, annak az egységnek, amely a kezelést kivitelezte. A műszaki eljárást, melyet a fertőtlenítő kezelés megkövetel, külön fel kell tüntetni.